Aktuality

 • ČTĚTE, CO SE ZMĚNILO U DANĚ Z NEMOVITOSTI V ROCE 2014

  Doprovodné normy k občanskému zákoníku pozměnily i oblast daně z nemovitostí. Nově budou třeba muset podat přiznání i někteří, kteří by ještě vloni nemuseli.

  Co se týče daní, leden zpravidla patří dani z nemovitostí, a ani rok 2014 není výjimkou. Právě do konce ledna totiž musí podat přiznání ti, kteří vloni získali novou nemovitost nebo u jejich stávajících nemovitostí nastaly nějaké změny, které jsou rozhodné pro vyměření daně. Mimo to však u daně z nemovitostí nastalo několik změn, které přinesl nový občanský zákoník, respektive doprovodné normy k němu. Čtěte, co se v roce 2014 u daně z nemovitosti změnilo a jak se to jednotlivých poplatníků dotkne.

  Pozor, někteří poplatníci budou muset podat přiznání

  Novinky v oblasti daně z nemovitostí přineslo zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., které reagovalo na nový občanský zákoník. Některým poplatníkům se tak změní způsob stanovení daně. Nově jsou rovněž definovány okolnosti rozhodné pro vyměření daně, které se mohou změnit, aniž by poplatníci nabyli či pozbyli nějakou nemovitost. Koho se tyto změny dotknou, musí podat daňové přiznání na rok 2014, a to i v případě, že jeho daňová povinnost klesla.

   

  Jak upozorňuje Finanční správa ČR, daňové přiznání musíte podat, pokud nastaly tyto změny ovlivňující výši daně:

   

  • Snížení daňové povinnosti:

   • Stavby vleček se od letoška zařadily pod daň z pozemků jako zpevněné plochy pozemků užívané k podnikání a nepatří již pod daň ze staveb.
   • Některé stavby již od roku 2014 nepatří pod daň ze staveb a jednotek, protože již nejsou budovou nebo inženýrskou stavbou. Jde třeba o tzv. plošné stavby, které se nacházejí na jiných druzích pozemků, než je zastavěná plocha a nádvoří nebo zpevněná plocha.
   • Za nadzemní podlaží pro výpočet sazby daně u staveb užívaných k podnikání se už nepovažuje takové nadzemní podlaží, jehož zastavěná plocha je menší než 1/3 zastavěné plochy stavby. Některým podnikatelům se tak snížil počet podlaží a tím i daň.
  • Zvýšení daňové povinnosti:

   • Pozemky určené k zastavění zdanitelnými stavbami osvobozenými od daně ze staveb a jednotek se od ledna 2014 zdaňují po dobu, než bude stavba dokončena, jako pozemky stavební. Jedná se o pozemky určené k zastavění stavbami, které doposud nebyly předmětem daně ze staveb, jako jsou stavby vodáren, úpraven vody, kanalizačních zařízení, rozvodných zařízení, nebo stavby pro veřejnou dopravu.
   • Pokud vlastník pozemku pod bytovým domem rozděleným na jednotky nevlastní žádnou z jednotek, je tento pozemek předmětem daně z pozemků a poplatníkem daně je vlastník pozemku bez ohledu na to, že je pozemek zastavěn stavbou.
  • Změna osoby poplatníka:

   • Od nového roku se též rozšířil výčet možných vlastníků nemovitostí. Nově se mohou stát poplatníkem daně podílové fondy a fondy, které spravují penzijní společnosti. I tito noví poplatníci musí podat daňové přiznání. Poplatníkem se nově stává i pachtýř, stavebník u pozemků zatížených právem stavby a svěřenský fond. Tyto subjekty ale neexistovaly k 1. lednu 2014, a tak budou řešit daň z nemovitostí až v roce 2015.

   Daňové přiznání se naopak nepodává při těchto změnách:

   

  • Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemku, který je užíván spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, se daň nepatrně zvýšila. Je to v důsledku použití vyššího koeficientu 1,22 při stanovení upravené podlahové plochy pro základ daně ze staveb a jednotek, zohledňujícího existenci společného pozemku, který již nespadá pod daň z pozemků. Přepočet daně provede finanční úřad automatizovanou konverzí, daň vyměří z moci úřední a novou výši daně poplatníkovi sdělí rozhodnutím, zpravidla hromadným předpisným seznamem, případně platebním výměrem. Jedná se tedy o stejný případ, jako když obec změní místní koeficient. Změní se sice výše daně, avšak nové přiznání poplatník nepodává.
  • Změna režimu v případě nezvolení společného zástupce u nemovitých věcí v podílovém spoluvlastnictví – správce daně vyměří spoluvlastníkům daň za jejich spoluvlastnické podíly z moci úřední.

  zákoně o dani z nemovitostí došlo ještě k dalším změnám, ty však nemají vliv na výši daňové povinnosti a jedná se spíše o novinky formální. Mění se například názvosloví, označení nebo uspořádání některých právních důvodů osvobození. Poslední novinkou je režim v případě úmrtí poplatníka ve lhůtě pro podání daňového přiznání. V takovém případě podá přiznání osoba spravující pozůstalost.

  Některé obce mění koeficienty

  Kromě výše zmíněných změn musí v některých obcích počítat i s novými koeficienty pro výpočet daně. Z okresních měst ani jedno žádné plošné zvyšování daně nechystá. Jen v Jeseníku končí osvobození pro podnikatele, jejichž nemovitosti, užívané pro podnikání, budou opět zatíženy koeficientem 1,5. V Praze některé městské části odpustí v roce 2014 daň z nemovitostí občanům, které zasáhly povodně, a Jablonec nad Nisou dokonce snížil základní koeficient pro všechny. Koeficienty u menších obcí mohou občané najít na stránkách finanční správy.

  Přiznání se podává do konce ledna

  Další změny u daně z nemovitostí nenastaly. Stále tak platí, že přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu se stavba nebo pozemek nachází, a to nejpozději do konce ledna. Daň je pak splatná do konce května. Pokud výše daně překročí hranici 5000 korun, může ji poplatník uhradit ve dvou stejných splátkách. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu, pro ostatní poplatníky daně platí termín nejpozději do 31. května a do 30. listopadu.V případě, že někomu vyjde daň na méně než 30 Kč, platit ji nemusí. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 Kč, i kdyby vycházela nižší.

   

                                                                     Zdroj: Podnikatel.cz

                    

Chcete koupit nemovitost?

Naši makléři

+420 602 405 780
bartos@garant-rk.cz

Radko Bartoš

+420731557677
novotny@garant-rk.cz

  Pavel Novotný