Aktuality

 • DAŇ Z NEMOVITOSTI ZA ROK 2018. PŘIZNÁNÍ PODEJTE DO KONCE LEDNA.

  Daň z nemovitých věcí se na rozdíl od jiných daní přiznává a platí předem. Daňové přiznání za rok 2018 je třeba odevzdat do konce ledna. Máme pro vás formuláře a užitečné rady.

   

  Čas na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2018 je do středy 31. ledna. Povinnost se týká každého, kdo v roce 2017 nabyl do vlastnictví nemovitost; nezáleží, jestli koupí nebo darem. A také každého, kdo výrazněji měnil parametry nemovitosti vlastněné (a přiznané) už dřív.

  Daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek. Předmětem daně jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby (budovy a inženýrské stavby vyjmenované v příloze zákona o dani z nemovitých věcí) a jednotky (byty nebo nebytové prostory).

  V roce 2018 musí podat daňové přiznání a zaplatit daň z nemovitosti ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k prvnímu lednu 2018. Uživatel pozemku se stává poplatníkem daně místo vlastníka v případě, že vlastník není známý.

  Jestli jste nemovitost získali do vlastnictví a přiznali už dřív, daňové přiznání znovu nepodáváte, to se obvykle dělá jen jednou. Jsou ale výjimky. Přiznání k dani z nemovitosti musíte v roce 2018 odevzdat v případě, že jste v roce 2017 nemovitost výrazněji upravovali a změnili se tím skutečnosti, které mají vliv na výpočet daně. Například jste přestavbou či přístavbou změnili výměru nemovitosti nebo jste z pole udělali stavební parcelu.

  Změna koeficientu (podrobněji se o koeficientech dočtete příště, v článku o výši daně z nemovitých věcí) v obci, kde nemovitost leží, důvodem k podání nového daňového přiznání není. Finanční úřad při výpočtu daně tuto změnu sám zohlední a jako každoročně pošle složenku s výší daně.

  Jak a kde se přiznat

  Daňové přiznání se odevzdává místně příslušnému správci daně, tedy finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) nemovitost leží. Daň z nemovitostí spravuje čtrnáct finančních úřadů v krajských městech a v hlavním městě Praze. Kontakt daňových poplatníků s finančními úřady, včetně podávání daňového přiznání, probíhá přes územní pracoviště, které mají krajské finančáky rozmístěné po obcích.

  Vaše daňová povinnost ke všem nemovitostem, které se nacházejí na území jednoho kraje, je spojená do jednoho daňového spisu, který je uložený na jednom územním pracovišti. Daň za všechny nemovitosti v jednom kraji se platí společnou platbou. Jestli jste nabyli nemovitosti ve více krajích, musíte podat daňové přiznání v každém kraji samostatně.

  Územní pracoviště, které spis spravuje, se určuje podle místa vašeho pobytu, u právnických osob podle sídla (přesněji podle místa nebo sídla, které bylo správci daně známé před stěhováním spisů, ke kterému došlo 15. listopadu 2012). Takže pokud máte místo pobytu nebo sídlo ve stejném kraji jako nemovitosti, stanoví se územní pracoviště podle vašeho pobytu či sídla. Další možnosti načrtáváme v boxu níž.

  PŘIZNÁVÁM! ALE KOMU?

   

  Pravidla správy daně z nemovitosti od roku 2013

  • Nemáte-li místo pobytu nebo sídlo v kraji, kde máte nemovitosti, jež dříve spadaly do územní působnosti jediného finančního úřadu, pak k žádné faktické změně v umístění spisu nedošlo. Spravujícím územním pracovištěm je nadále dřívější finanční úřad – tedy úřad, v jehož územní působnosti se nemovitost nachází.
  • Nemáte-li místo pobytu v kraji, kde máte nemovitosti v územní působnosti několika dřívějších finančních úřadů, vybíralo se územní pracoviště podle umístění staveb. A záleží také na jejich druhu: Pokud vlastníte obytný dům v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, byl spis uložen na tomto místě. Pokud nemáte dům, ale máte byt v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, je spis uložen tam.
  • Nemáte-li v daném kraji obytný dům, ani byt, ale máte tam stavbu pro rodinnou rekreaci v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, je spis uložen tam.
  • V ostatních případech, kdy má fyzická osoba bez místa pobytu v kraji stavby nebo jednotky u více finančních úřadů, nebo má-li v kraji pouze pozemky v obvodech územní působnosti více finančních úřadů, spravuje její daň z nemovitostí určené územní pracoviště v místě sídla finančního úřadu. 

  Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat třemi způsoby: osobně na příslušném územním pracovišti, poštou nebo elektronicky. Jestli máte datovou schránku, je pro vás elektronická cesta povinná, jinak hrozí pokuta až dva tisíce korun.

  Aplikaci pro elektronická podání najdete na portálu www.daneelektronicky.cz. Můžete v ní vyplnit elektronický formulář (s nápovědou) a vytvořit datovou zprávu, kterou lze odeslat finančáku přímo z aplikace (případně uložit do počítače), nebo můžete vyplněný formulář ve formátu PDF vytisknout, podepsat a doručit finančnímu úřadu v listinné podobě (jestli nemáte povinnost přiznávat se elektronicky).

  Když budete vyplňovat elektronický formulář, aplikace po zadání základních údajů o pozemcích, stavbách a jednotkách automaticky doplní hodnoty potřebné k výpočtu daně (sazby, průměrné ceny za metr čtvereční pozemků a zemědělské půdy, koeficienty apod.), daň vypočítá a zkontroluje.

  Čerstvé formuláře daňového přiznání k dani z nemovitých věcí nabízíme ke stažení také na Peníze.cz, vidíte je v boxu.

  Pokuty za pozdní přiznání

  Včasné podání daňového přiznání se posuzuje podle razítka, data na obálce nebo termínu elektronického odeslání – přiznání byste měli odeslat nejpozději 31. ledna nebo ho nejpozději v tento den přinést do podatelny územního pracoviště finančního úřadu.

  Jestli jste v roce 2017 měnili charakter či výměru nemovitosti, o zapsání změn do katastru jste žádali v roce 2017, ale zápis se uskutečnil až v roce 2018, máte na odevzdání daňového přiznání delší lhůtu: podat ho musíte nejpozději do tří měsíců po konci měsíce, ve kterém se změny zanesly do katastru nemovitostí.

  Když se s daňovým přiznáním trochu opozdíte, nic vážného se nestane – když prodlení nebude trvat víc než pět pracovních dnů, úředníci vám to prominou. Jen si pohlídejte, že pátý den už nestačí odeslat, v tento termín už by mělo být přiznání doručené.

  Kdo se zpozdí ještě víc, musí čekat penále. Za každý další den prodlení naskakuje pokuta ve výši 0,05 procenta daně. Celkové penále ale nemůže být vyšší než pět procent z daně a tři sta tisíc korun. Když sankce nedosáhne ani dvou stovek, odpouští se.

  Když daňové přiznání nepodáte vůbec, ani dodatečně, když vás k tomu finanční úřad vyzve, počítá se sankce stejně, ale bude dělat minimálně pět set korun.

  Trest za opožděné daňové přiznání bude poloviční, když ho odevzdáte do třiceti dnů po uplynutí řádné lhůty a v daném kalendářním roce nemáte u finančáku jiný prohřešek, tedy nezpozdili jste se s jiným daňovým přiznáním.

  Když podáváte přiznání k dani nižší než v předchozím roce a opozdíte se, pokuta se vám vyhne. Pokud tedy nebudete otálet tak dlouho, že vás budou muset úředníci k podání přiznání vyzývat. Svou povinnost byste ale samozřejmě měli splnit co nejdřív, nejlíp v řádném termínu.  

  S platbou nespěchejte, hlaste ale SIPO

  Na úhradu daně z nemovitosti za rok 2018 je času dost, platí se do konce května. Chovatelé ryb a zemědělci mají lhůtu prodlouženou do konce srpna. Finanční úřad vám stejně jako každoročně v předstihu zašle složenku s výší daně.

  Když vám vyjde daň vyšší než pět tisíc, můžete si platbu rozdělit. První polovina je splatná do konce května, druhá do konce listopadu. Až se bude splatnost daně z nemovitých věcí za rok 2018 blížit, připomeneme vám vše podstatné, informovali jsme i v roce 2017.

  Další variantou je platit daň přes SIPO. Pokud už teď víte, že byste této možnosti chtěli využít, odevzdejte finančnímu úřadu do konce ledna 2018 Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Součástí oznámení musí být doklad prokazující přidělení spojovacího čísla SIPO. Pokud oznámení odevzdáte později, budete přes SIPO platit až v roce 2019.

  Jestli chcete platit daň přes SIPO na více finančních úřadech, musíte oznámení podat na každý z krajských finančních úřadů zvlášť. V dalším roce už nové oznámení podávat netřeba, platby budou automaticky pokračovat, dokud je nezrušíte. Jestli jste tedy oznámení o platbě přes SIPO podali už dřív, je to vyřízené.  

  Novinkou od roku 2017 je, že nemusíte čekat na složenku, ale můžete si nechat kompletní údaje o výši a placení daně z nemovitých věcí poslat e-mailem. I k této službě se ale musíte registrovat, nejpozději do patnáctého března daného roku: stačí místně příslušnému finančáku odevzdat Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.

  Jestli platíte daň z nemovitosti u více finančních úřadů, musíte opět podat žádost na každý zvlášť. Na stejném tiskopisu jde oznámit změnu e-mailové adresy i službu ukončit. Když žádost podáte po 15. březnu, aktivuje se služba až v dalším daňovém období, tedy roce 2019.

  Zdroj: https://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/328493-dan-z-nemovitosti-za-rok-2018-priznani-podejte-do-konce-ledna

Chcete koupit nemovitost?

Naši makléři

+420 602 405 780
bartos@garant-rk.cz

Radko Bartoš

+420731557677
novotny@garant-rk.cz

  Pavel Novotný